Posty z tej serii:

Powoli zbliżamy się do końca niniejszej serii. Jednak zanim to nastąpi, przejdziemy jeszcze przez dwa zagadnienia. W tym artykule zajmiemy się kolejnym typem wiadomości obsługiwanym przez framework NServiceBus, a mianowicie Zdarzeniami. Tak jak w poprzednio, tak i teraz kontynuujemy rozbudowę Retail E-commerce System. Jeśli masz swój kod napisany na bazie poprzednich części, możesz go dalej rozwijać. Jeśli nie posiadasz swojego kodu, możesz pobrać przykład, który udostępniam na moim GitHubie.

Przykłady bazują na kolejnej części tutoriala wprowadzającego do frameworka NServiceBus. Otwórz link i przejdź do sekcji Exercise, która zawiera diagram pokazujący końcowe rozwiązanie. Zobaczysz na nim zależności pomiędzy poszczególnymi Endpointami.

Utworzenie zdarzenia

Czym jest Zdarzenie (Event)? Informacją o tym, że akcja została wykonana - reprezentuje przeszłość. Jest odwrotnością Commanda, który inicjuje wykonanie akcji - reprezentuje przyszłość. Często Command oraz Event występują w parze przy realizacji User Story:

 • wysłanie Commanda np. DoSomething inicjuje realizację logiki biznesowej
 • logika biznesowe jest realizowana
 • opublikowanie Eventa np. SomethingHappened informuje o tym, że logika biznesowa została zrealizowana

Wiadomości typu Command powinny być nazywane w trybie rozkazującym - zrób coś. Z kolei wiadomości typu Event powinny być nazywane w czasie przeszłym - coś zostało zrobione.

Command zawiera jednego logicznego odbiorcę. Może być wysłany przez wielu logicznych nadawców.
Event zawiera jednego logicznego nadawcę. Może być odebranych przez zero lub więcej logicznych odbiorców.

Przejdź do sekcji Events tutoriala, aby porównać, w formie tabeli, różnicę między wiadomością typu Command, a wiadomością typu Event.

Używanie wiadomości typu Command, wysyłanych pomiędzy różnymi Endpointami pozwala na budowanie systemów składających się z luźno ze sobą powiązanych komponentów. Używanie wiadomości typu Event pozwala zrobić kolejny krok do przodu i jeszcze bardziej te zależności poluzować. Jak to jest możliwe? Już tłumaczę.

Weźmy za przykład system dodawania komentarzy do bloga. W mojej przykładowej implementacji wysyłanie maila do autora komentarza z informacją o tym, że dodałem odpowiedź, jest częścią procesu utworzenia oraz obsługi komentarza. Inicjowanie wysyłki maila zaimplementowane jest jako wysłanie wiadomości typu Command. Gdybym teraz chciał dodać nową funkcjonalność np. “powiadom inne zainteresowane osoby o pojawieniu się odpowiedzi na komentarz” musiałbym wysłać kolejną wiadomość typu Command. Wiązałoby się to z ingerencją w istniejący kod, jego ponowne testy oraz nowe wdrożenie całego komponentu. Podobne kroki, musiałbym wykonać implementując kolejne wymagania.

Używając wiadomości typu Event mogę opublikować zdarzenie informujące o tym, że pojawiła się odpowiedź na komentarz. Następnie mogę dodać dwóch niezależnych odbiorców tego zdarzenia. W jednym zakodować logikę wysyłki maila do autora komentarza. W drugim zakodować logikę wysyłki maila do wszystkich innych zainteresowanych. W ten sposób przy, kodowaniu nowych wymagań, nie muszę ingerować w kod nadawcy, a także w kod istniejących odbiorców. Dodaję nowego odbiorcę, subskrybuję się na publikowany przez nadawcę Event i wykonuję logikę zgodną z wymaganiem. Jeśli nowego odbiorcę implementuję w osobnym Endpoincie to nie muszę ponownie wdrażać kodu nadawcy.

Wrzucam na swój backlog zadanie refactoringu systemu komentarzy do bloga do takiej postaci :)

W kontekście projektowania rozwiązań na bazie Domain Driven Design mogę powiedzieć, że wynoszę funkcjonalność wysyłki maili poza Agregat odpowiedzialny za przyjmowanie oraz obsługę komentarzy. W ten sposób Agregat staje się jeszcze bardziej zgodny z definicją Single Responsibility Principle. Więcej o takim podejściu możesz przeczytać w jednym z moich poprzednich artykułów.

Przejdźmy teraz do naszego Retail E-commerce System i wykorzystajmy zdarzenia do implementacji nowego wymagania - “pobierz opłatę za złożone zamówienie”. Funkcjonalność pobierania opłaty zakodujemy w nowym Endpoincie. Będzie ona reagowała na zdarzenie złożenia zamówienia. W pierwszej kolejności stwórzmy Event reprezentujący złożone zamówienie. W tym celu w Visual Studio:

 1. dodaj do projektu Messages nowy pliki o nazwie Events.fs
 2. usuń domyślnie utworzony kod
 3. dodaj poniższy kod
namespace Events

open NServiceBus

type OrderPlaced(orderId: string) =
  interface IEvent
  member this.OrderId = orderId

Kod F# jest dokładnie taki sam jak przy tworzeniu wiadomości typu Command. Jedyną różnicą jest to, że w tym przypadku dziedziczymy po interfejsie IEvent, który tak samo, jak interfejs ICommand, należy do przestrzeni nazw NServiceBus.

Publikowanie zdarzeń

Mając zdefiniowane zdarzenie, możemy je opublikować:

 1. przejdź do pliku Handlers.fs w projekcie Sales
 2. zastąp klasę PlaceOrderHandler poniższą definicją
 3. doprowadź kod do stanu kompilacji dodając odpowiednie sekcje open
type PlaceOrderHandler() =
  static member log = LogManager.GetLogger<PlaceOrderHandler>()
  interface IHandleMessages<PlaceOrder> with
    member this.Handle(message, context) =
      PlaceOrderHandler.log.Info(sprintf "Received PlaceOrder, OrderId = %s" message.OrderId)
      let orderPlaced = new OrderPlaced(message.OrderId)
      context.Publish(orderPlaced)

W powyższym przykładzie zastąpiliśmy fragment kodu Task.CompletedTask, który kończył działanie member, kodem, który tworzy i publikuje zdarzenie OrderPlaced:

let orderPlaced = new OrderPlaced(message.OrderId)
context.Publish(orderPlaced)

Zdarzenie OrderPlaced jest obiektem, który przekazywany jest do metody context.Publish, wchodzącej w skład API frameworka NServiceBus. Metoda context.Publish zwraca typ Task, który jest zgodny z typem zwracanym przez metodę Handle. Dzięki temu nie musimy jawnie używać Task.CompletedTask.

Przetwarzanie zdarzeń

Wysyłając wiadomość typu Command musimy podać adres Endpointa na jaki wiadomość ma zostać wysłana. Wysyłając wiadomość typu Event to odbiorca zdarzenia musi zainicjować chęć odbierania tego typu wiadomości. Stwórzmy nowy Endpoint, którego zadaniem będzie pobranie opłaty za złożone zamówienie. Nowy endpoint będzie reagował na publikowane zdarzenie OrderPlaced. W tym celu w Visual Studio:

 1. dodaj do solucji RetailDemo nowy projekt Add…New Project…
 2. wybierz typ projektu Visual F#…NET Core…Console App (.NET Core)
 3. w pole Name wpisz nazwę projektu Billing
 4. zainstaluj paczkę Nuget NServiceBus
  • sposób instalacji i aktualizacji paczek znajdziesz w drugie części niniejszej serii
  • paczki Nuget powinny być w tych samych wersjach co w projekcie Sales
 5. zainstaluj paczkę Nuget NServiceBus.Newtonsoft.Json
 6. uaktualnij paczkę Nuget FSharp.Core w projekcie Billing
 7. dodaj referencję do projektu Messages
 8. dodaj do pliku Program.fs kod konfiguracji oraz uruchamiania Endpointa
  • możesz wzorować się na kodzie tworzenia Endpointa Sales z poprzedniego artykułu
  • ustaw value endpointName na Billing
 9. dodaj do projektu plik Handlers.fs
 10. dodaj do pliku Handlers.fs poniższy kod
 11. doprowadź kod do stanu kompilacji dodając odpowiednie sekcje open
module Handlers

type OrderPlacedHandler() =
  static member log = LogManager.GetLogger<OrderPlacedHandler>()
  interface IHandleMessages<OrderPlaced> with
    member this.Handle(message, context) =
      OrderPlacedHandler.log.Info(sprintf "Received OrderPlaced, OrderId = %s - Charging credit card..." message.OrderId)
      Task.CompletedTask

Sposób przetwarzania wiadomości typu Event jest dokładnie taki sam jak sposób przetwarzania wiadomości typu Command. Jedyną różnicą jest to, że dziedzicząc po interfejsie IHandleMessages podajemy w generycznym parametrze odpowiedni typ zdarzenia - OrderPlaced. NServiceBus przy starcie Endpointa Billing skonfiguruje subskrypcję w taki sposób, aby publikowane zdarzenie OrderPlaced trafiło do Handlera OrderPlacedHandler.

Ustaw projekt Billing tak, aby przy uruchamianiu startował razem z pozostałymi Endpointami. Instrukcję znajdziesz na stronie dokumentacji. Uruchom program i wyślij kilka wiadomości z Endpointa ClientUI. Sprawdź efekt przetwarzania zdarzenia OrderPlaced przez Endpoint Billing:

INFO Handlers+OrderPlacedHandler Received OrderPlaced, OrderId = eaa1236e-58ce-4689-b8b1-1ed526336f7f - Charging credit card...

Dodajmy do naszego systemu kolejną funkcjonalność realizującą wysyłkę złożonego zamówienia. Proces wysyłki powinien być uruchomiony po udanym złożeniu zamówienia oraz po pomyślnym pobraniu za nie opłaty. Mamy już funkcjonalność publikacji zdarzenia, informującą o tym, że zamówienie zostało złożone. Rozszerzymy Endpoint Billing o funkcjonalność publikowania zdarzenia o pobraniu opłaty. Proces wysyłki zamówienia jest dobrym kandydatem do zakodowania w osobnym Endpointcie reagującym na zdarzenia złożenia zamówienia oraz pobrania opłaty. Cała implementacja sprowadza się do wykorzystania wiedzy z poprzednich artykułów, dlatego jest to dobre ćwiczenie dla Ciebie w celu jej utrwalenia. Wykonaj kroki:

 1. dodaj do projektu Messages nowe zdarzenie o nazwie OrderBilled zawierające member OrderId
 2. opublikuj zdarzenie OrderBilled w Handlerze OrderPlacedHandler należącym do Endpointa Billing
 3. stwórz nowy Endpoint o nazwie Shipping
 4. dodaj obsługę zdarzeń OrderPlacedHandler oraz OrderBilledHandler w Endpoincie Shipping

Możesz wspomóc się przykładami dostępnymi na moim GitHubie.

Po uruchomieniu całości powinny wystartować cztery Endpointy. Po wysłaniu wiadomości z Endpointa ClientUI w oknie Endpointa Shipping powinno pojawić się:

Handlers+OrderPlacedHandler Received OrderPlaced, OrderId = 12034d63-cc9f-4739-b09a-59ae77ab71a2
- Should we ship now?
Handlers+OrderBilledHandler Received OrderBilled, OrderId = 12034d63-cc9f-4739-b09a-59ae77ab71a2
- Should we ship now?

Dzięki temu, że logiczny Endpoint Sales publikuje zdarzenia, nie trzeba było dokonywać w nim żadnym zmian, w trakcie kodowania Endpointa Shipping. Endpoint Sales nawet nie wie i nie musi wiedzieć, że istnieją logiczne Endpointy Billing oraz Shipping. To jest prawdziwa moc zdarzeń w kontekście luzowania zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami. Na poziomie fizycznym dostarczaniem wiadomości do odpowiednich Endpointów zajmuje się NServiceBus.

Projektując rozwiązania bazujące na Messagingu oraz Queueingu musimy brać pod uwagę ważną kwestię. Odbiorca może otrzymywać wiadomości w różnej kolejności, niekoniecznie w tej samej, w jakiej zostały wysłane przez nadawcę.

Nasze wymaganie odnośnie wysyłki mówi o tym, że produkty możemy wysłać tylko wtedy, kiedy zamówienie zostało złożone oraz została pobrana za nie opłata. Z perspektywy NServiceBusa możemy zainicjować wysyłkę tylko wtedy, kiedy otrzymamy dwa zdarzenia: OrderPlaced oraz OrderBilled. Każde z nich może przyjść w dowolnej kolejności. Jak sobie poradzić z koordynacją takiego zachowania? O tym dowiesz się w następnym artykule, w którym przejdziemy przez właściwość NServiceBusa zwaną Saga.

Tutorial ze strony frameworka NServiceBus zawiera część dotyczącą obsługi różnego rodzaju sytuacji awaryjnych. Opisana koncepcja oraz sposób implementacji był dla mnie jednym z głównych powodów, dla których zainteresowałem się frameworkiem i zostałem z nim aż do dzisiaj :) Sytuacje, w których takie zachowanie może być pomocne, opisałem w artykule Wytwarzanie oprogramowania IV - NServiceBus - framework, który zmienia zasady gry. W tej serii pominę ten wątek, natomiast zachęcam Cię do przejścia przez tutorial i wykonanie opisanych w nim ćwiczeń. Dzięki temu zapoznasz się z koncepcją, a także potrenujesz język F#.

=