Posty z tej serii:

Witam Cię w szóstej części przewodnika, w którym pokazuję, w jaki sposób zaprogramować funkcjonalności dla Retail E-commerce System wykorzystując do tego framework NServiceBus oraz język F#.

W tym artykule rozszerzymy nasz dotychczas napisany system o mechanizm koordynujący przepływ wiadomości. Jeśli masz swój kod napisany na bazie poprzednich części, możesz go dalej rozwijać. Jeśli nie posiadasz swojego kodu, możesz pobrać przykład, który udostępniam na moim GitHubie.

Opisane przykłady bazują na tutorialu wprowadzającym do NServiceBus Saga, znajdującym się na oficjalnej stronie dokumentacji frameworka.

NServiceBus Saga

Przypomnijmy sobie, co do tej pory udało nam się zaimplementować:

 • Endpoint ClientUI zleca realizację zamówienia, wysyłając wiadomość typu Command PlaceOrder
 • Endpoint Sales przetwarza Command PlaceOrder, a następnie publikuje wiadomość typu Event OrderPlaced
 • Endpoint Billing przetwarzania Event OrderPlaced, a następnie publikuje Event OrderBilled
 • Endpoint Shipping przetwarza Eventy OrderPlaced oraz OrderBilled, ale nie jest w stanie zdecydować, czy po przetworzeniu któregoś z Eventów, powinien zlecić wysyłkę zamówienia. Jest to związane z tym, że Eventy mogą nadejść w dowolnej kolejności.

Standardowy NServiceBus Message Handler nie przechowuje żadnego stanu przetwarzania. Jak więc możemy poradzić sobie z koordynacją Eventów OrderPlaced oraz OrderBilled? Odpowiedzią jest NServiceBus Saga.

Saga jest implementacją jednego ze wzorców Enterprise Integration Patterns o nazwie Process Manager. Reaguje na wiadomości w taki sam sposób jak standardowy Message Handler. Wartością dodaną jest to, że przechowuje swój stan zapisywany w zdefiniowanym Persistence. Implementując logikę Sagi możemy dodawać do stanu własne dane. W trakcie przetwarzania wiadomości, Saga udostępnia nam dane z ostatnio zapisanego stanu.

Wykorzystując Sagę możemy skoordynować przetwarzanie Eventów OrderPlaced oraz OrderBilled, zlecając wysyłkę tylko wtedy, kiedy oba Eventy zostaną przetworzone.

W sekcji Exercise tutoriala znajdziesz diagram przedstawiający koncepcję, którą zakodujemy.

Wysyłka zamówienia

Zanim utworzymy Sagę, dodajmy funkcjonalność wysyłki zamówienia. W tym celu:

 • dodaj do pliku Commands.fs, znajdującym się w projekcie Messages, definicję wiadomości typu Command
type ShipOrder(orderId: string) =
  interface ICommand
  member this.OrderId = orderId
 • dodaj do pliku Handlers.fs, znajdującym się w projekcie Shipping, przetwarzanie wiadomości ShipOrder
type ShipOrderHandler() =
  static member log = LogManager.GetLogger<ShipOrderHandler>()
  interface IHandleMessages<ShipOrder> with
    member this.Handle(message, context) =
      ShipOrderHandler.log.Info(sprintf "Order %s - Successfully shipped." message.OrderId)
      Task.CompletedTask
 • uzupełnij brakujące elementy tak, aby kod się skompilował

Utworzenie Sagi

Jaka jest jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką trzeba podjąć w programowaniu? Odpowiedź - wymyślenie nazwy dla kodowanej konstrukcji :) W naszym przypadku jest to wybranie nazwy dla Sagi. Możemy przeprowadzić wnioskowanie i stwierdzić, że skoro Saga ma skoordynować zlecanie wysyłki złożonego oraz opłaconego zamówienia, to najlepiej nazwać ją ShippingSaga. Taka nazwa jest OK, ale możemy pójść krok dalej. Jeśli nałożymy na naszą funkcjonalność kontekst biznesowy, to możemy zastanowić się, który kodowany element możemy nazwać procesem biznesowym. Koordynacja Eventów OrderPlaced oraz OrderBilled? Realizacja wysyłki ShipOrder? A może jeszcze coś innego?

Patrząc na cały realizowany Retail E-commerce System możemy powiedzieć, że składa się on z kilku procesów biznesowych:

 • przyjęcie zamówienia
 • realizacja płatności za złożone zamówienie
 • wysyłka zamówienia

Przyjmując taki punkt widzenia, możemy stwierdzić, że sama koordynacja Eventów jest jednak czymś innym. Pełni rolę tzw. Policy. Koordynuje i łączy ze sobą wiele różnych procesów biznesowych. W naszym przypadku są to trzy procesy wymienione powyżej.

Przyjmijmy taką interpretację i nazwijmy naszą Sagę ShippingPolicy.

Zakodujmy teraz Sagę i przejdźmy przez jej kolejne elementy. W tym celu:

 1. dodaj plik ShippingPolicy.fs do projektu Shipping
 2. dodaj do pliku poniższy kod
module ShippingPolicy

open NServiceBus
open Events
open NServiceBus.Logging
open System.Threading.Tasks
open Commands

type ShippingPolicyData() =
  inherit ContainSagaData()
  member val OrderId = "" with get, set
  member val IsOrderPlaced = false with get, set
  member val IsOrderBilled = false with get, set

let canShipOrder (policyData: ShippingPolicyData) =
  policyData.IsOrderPlaced && policyData.IsOrderBilled

let shipOrder orderId (context: IMessageHandlerContext) =
  let shipOrder = new ShipOrder(orderId)
  context.SendLocal(shipOrder)

type ShippingPolicy() =
  inherit Saga<ShippingPolicyData>()
    override this.ConfigureHowToFindSaga(mapper: SagaPropertyMapper<ShippingPolicyData>) =
      mapper.ConfigureMapping<OrderPlaced>(fun message -> message.OrderId :> obj)
         .ToSaga(fun sagaData -> sagaData.OrderId :> obj)
  
  static member log = LogManager.GetLogger<ShippingPolicy>()
  
  interface IAmStartedByMessages<OrderPlaced> with
    member this.Handle(message, context) = 
      ShippingPolicy.log.Info("OrderPlaced message received.")
      
      this.Data.IsOrderPlaced <- true
      
      let canShipOrder = canShipOrder this.Data
      match canShipOrder with
      | true ->
        this.MarkAsComplete()
        shipOrder this.Data.OrderId context
      | false ->
        Task.CompletedTask

Saga Data

type ShippingPolicyData() =
  inherit ContainSagaData()
  member val OrderId = "" with get,set
  member val IsOrderPlaced = false with get,set
  member val IsOrderBilled = false with get,set

Stan sagi definiujemy tworząc klasę z danymi do przechowania. Klasa ShippingPolicyData dziedziczy po klasie ContainSagaData, która należy do przestrzeni nazw NServiceBus. Aby zlecić wysyłkę konkretnego zamówienia, musimy znać jego identyfikator OrderId oraz wiedzieć, czy otrzymaliśmy Eventy OrderPlaced oraz OrderBilled. Informację o przyjściu pierwszego Eventa zapisujemy w member IsOrderPlaced. Informację o przyjściu drugiego Eventa zapisujemy w member IsOrderBilled. Ponieważ mamy dwa osobne member na przechowanie każdej z informacji, kolejność nadejścia Eventów może być dowolna.

W artykule jak wysłać wiadomość typu command opisałem bardzo ważną właściwość języka F# zwaną Immutability. W przypadku danych dla Sagi nie możemy z tego skorzystać. Dziedziczenie po klasie ContainSagaData wymusza, aby klasa dziedzicząca zawierała bezparametrowy konstruktor. Jak w takim razie podstawiać wartości pod zdefiniowane member? Odpowiedź - używając member, które są widoczne na zewnątrz klasy. F# umożliwia konstruowanie publicznych Auto Property przeznaczonych zarówno do odczytu, jak i zapisu za pomocą słów val, with, get oraz set. Przykład dla OrderId:

member val OrderId = "" with get,set

Co prawda F# umożliwia definiowanie wielu konstruktorów w tej samej klasie za pomocą słowa kluczowego new, dzięki czemu możemy dodać wymagany przez kompilator bezparametrowy konstruktor:

type ShippingPolicyData(orderId: string, isOrderPlaced:bool, isOrderBilled:bool) =
  inherit ContainSagaData()
  member this.OrderId = orderId
  member this.IsOrderPlaced = isOrderBilled
  member this.IsOrderBilled = isOrderBilled
  new() =
    ShippingPolicyData("", false, false)

Natomiast w uruchomionym programie, w momencie konstruowania obiektu Sagi, NServiceBus zgłosi wyjątek o braku możliwości ustawienia wartości poza konstruktorem:

System.ArgumentException: Property set method not found.

Użycie Auto Property pokazuje, że możemy wykorzystywać konstrukcje obiektowe jeżyka F# tam, gdzie jest to niezbędne.

Funkcje pomocnicze

let canShipOrder (policyData: ShippingPolicyData) =
  policyData.IsOrderPlaced && policyData.IsOrderBilled

let shipOrder orderId (context: IMessageHandlerContext) =
  let shipOrder = new ShipOrder(orderId)
  context.SendLocal(shipOrder)

W momencie otrzymania dowolnego ze Eventów OrderPlaced lub OrderBilled wykonujemy logikę biznesową sprawdzającą, czy można zlecić wysyłkę zamówienia. Funkcja canShipOrder przyjmuje w parametrze klasę reprezentującą dane Sagi, po czym sprawdza, czy obydwa Eventy zostały już przetworzone. Jeśli tak, zwraca wartość true. Jeśli nie, zwraca wartość false.

Zlecenie wysyłki zamówienia polega na wysłaniu wiadomości ShipOrder za pomocą funkcji shipOrder.

Definicja Sagi

type ShippingPolicy() =
  inherit Saga<ShippingPolicyData>()
    override this.ConfigureHowToFindSaga(mapper: SagaPropertyMapper<ShippingPolicyData>) =
      mapper.ConfigureMapping<OrderPlaced>(fun message -> message.OrderId :> obj)
         .ToSaga(fun sagaData -> sagaData.OrderId :> obj)
  
  static member log = LogManager.GetLogger<ShippingPolicy>()
  
  interface IAmStartedByMessages<OrderPlaced> with
    member this.Handle(message, context) = 
      ShippingPolicy.log.Info("OrderPlaced message received.")
      
      this.Data.IsOrderPlaced <- true
      
      let canShipOrder = canShipOrder this.Data
      match canShipOrder with
      | true ->
        this.MarkAsComplete()
        shipOrder this.Data.OrderId context
      | false ->
        Task.CompletedTask

Na pierwszy rzut oka kod definicji Sagi może wyglądać na skomplikowany. Zaraz zobaczysz, że wcale taki nie jest.

Sagę tworzymy przez zdefiniowanie klasy, dziedziczącej po klasie Saga należącej do przestrzeni nazw NServiceBus. W naszym przykładzie jest to klasa o nazwie ShippingPolicy. Bazowa klasa Saga w generycznym parametrze przyjmuje typ reprezentujący dane Sagi. W naszym przykładzie jest to wcześniej zdefiniowana klasa ShippingPolicyData.

Przejdźmy po kolei przez implementację klasy ShippingPolicy.

Mapowanie wiadomości na Sagę

inherit Saga<ShippingPolicyData>()
  override this.ConfigureHowToFindSaga(mapper: SagaPropertyMapper<ShippingPolicyData>) =
    mapper.ConfigureMapping<OrderPlaced>(fun message -> message.OrderId :> obj)
       .ToSaga(fun sagaData -> sagaData.OrderId :> obj)

Dziedzicząc po klasie Saga<ShippingPolicyData> kompilator wymusza na nas zaimplementowanie abstrakcyjnej metody ConfigureHowToFindSaga. Metoda w parametrze przyjmuje klasę SagaPropertyMapper<ShippingPolicyData>, której używamy do mapowania wiadomości obsługiwanych przez Sagę na jej dane.

Do czego jest to potrzebne?

Saga może występować w trzech trybach:

 • nie rozpoczęta - nie posiada zapisanego stanu
 • w trakcie trwania - posiada zapisany stan
 • zakończona - zapisany stan zostaje usunięty

NServiceBus definiuje pojęcie Instancji Sagi. W momencie otrzymania wiadomości framework musi zdecydować, czy stworzyć nową instancję czy też utworzyć już istniejącą. Do podjęcia decyzji potrzebuje informacji, które member jednoznacznie identyfikuje jej konkretną instancję.

W naszym przykładzie każde nowe zamówienie powinno być reprezentowane przez osobną instancję Sagi. Naturalnym elementem identyfikacji jest OrderId. W momencie nadejścia któregoś z Eventów OrderPlaced lub OrderBilled NServiceBus poszuka w zdefiniowanym Persistence zapisanego stanu Sagi na podstawie wartości OrderId. Jeśli nic nie znajdzie, utworzy nową instancję, a po zakończeniu przetwarzania wiadomości zapisze nowy stan. Jeśli znajdzie wpis, stworzy instancję, wypełniając ją znalezionymi danymi, a po zakończeniu przetwarzania wiadomości zapisze stan ze zaktualizowanymi wartościami.

W implementacji metody ConfigureHowToFindSaga użyliśmy nowych konstrukcji języka F#. Przejdźmy po kolei przez poszczególne elementy:

override this.ConfigureHowToFindSaga(mapper: SagaPropertyMapper<ShippingPolicyData>) = ...

Metody abstrakcyjne implementujemy, używając słowa kluczowego override.

mapper.ConfigureMapping<OrderPlaced>(fun message -> message.OrderId :> obj)
   .ToSaga(fun sagaData -> sagaData.OrderId :> obj)

Metoda ConfigureMapping obiektu SagaPropertyMapper w parametrze przyjmuje Expression, który w swoim parametrze generycznym przyjmuje Lambdę typu Func, która jako swój parametr wejściowy przyjmuje typ wiadomości, a zwraca wartość typu object - Expression<Func<TMessage, object>>. W naszym przykładzie parametrem wejściowym jest OrderPlaced, a zwracanym rezultatem OrderId.

W F# wyrażenia Lambda (funkcje anonimowe, których można używać bez konieczności tworzenia nazwanego function value) definiuje się za pomocą słowa kluczowego fun oraz operatora ->. W naszym przykładzie fun message -> message.OrderId :> obj oznacza Lambdę zgodną z typem Func<OrderPlaced, object>, gdzie message reprezentuje OrderPlaced natomiast message.OrderId zwracaną wartość.

Zwracana wartość musi być zgodna z typem object. OrderId jest wartością typu string w związku z tym musimy jawnie rzutować typ string na typ object. Bez tego kompilator zgłosi nam błąd o niezgodności typów. Rzutowanie w F# realizujemy za pomocą operatora :>. Standardowa biblioteka F# definiuje typ object jako obj.

W ten sposób mamy zdefiniowane mapowanie wiadomości.

Drugim krokiem jest mapowanie danych Sagi.

Metoda ConfigureMapping zwraca obiekt typu ToSagaExpression, który zawiera metodę ToSaga. Metoda w parametrze przyjmuje Expression<Func<TSagaData, object>>. Parametrem wejściowym Lambdy Func jest typ reprezentujący dane Sagi. Zwracana wartość jest typem object. W naszym przykładzie definiujemy mapowanie przez fun sagaData -> sagaData.OrderId :> obj. Konstrukcja F# jest taka sama jak dla metody ConfigureMapping. W tym przypadku sagaData reprezentuje dane Sagi natomiast sagaData.OrderId zwracaną wartość.

Startowanie Sagi

interface IAmStartedByMessages<OrderPlaced> with
  member this.Handle(message, context) = 
    ShippingPolicy.log.Info("OrderPlaced message received.")
    
    this.Data.IsOrderPlaced <- true
    
    let canShipOrder = canShipOrder this.Data
    match canShipOrder with
    | true ->
      this.MarkAsComplete()
      shipOrder this.Data.OrderId context
    | false ->
      Task.CompletedTask

Sagę startujemy, dziedzicząc po interfejsie IAmStartedByMessages, należącym do przestrzeni nazw NServiceBus, podając w generycznym parametrze typ wiadomości, który ma ją wystartować. W naszym przykładzie jest to Event OrderPlaced. Interfejs IAmStartedByMessages zawiera metodę Handle, której sygnatura jest taka sama jak przypadku interfejsu IHandleMessages.

W implementacji logiki Sagi wykorzystujemy te same konstrukcje języka F# co w poprzednich artykułach.

Informację o przetworzeniu Eventa OrderPlaced zapisujemy w danych Sagi:

this.Data.IsOrderPlaced <- true

Następnie sprawdzamy, czy możemy zlecić wysyłkę zamówienia za pomocą wcześniej zdefiniowanej funkcji pomocniczej canShipOrder. Wynik zwrócony przez funkcję sprawdzamy, używając konstrukcji Pattern Matching. Jeśli Event OrderBilled został przetworzony wcześniej, wywołujemy pomocniczą funkcję shipOrder, a następnie za pomocą metody this.MarkAsComplete należącej do klasy Saga, oznaczamy instancję Sagi jako zakończoną.

W przykładzie kolejność wywołań jest odwrotna, aby zachować zgodność zwracanego typu przez funkcję shipOrder ze zwracanym typem metody Handle. Z punktu widzenia NServiceBusa nie ma to znaczenia, ponieważ całą operację wykonuje w transakcji.

Wywołując metodę this.MarkAsComplete instruujemy framework, że może usunąć instancję Sagi ze swojego persistence.

Jeśli Event OrderBilled jeszcze nie nadszedł, to nie robimy nic. NServiceBus zakończy Sagę aktualizując jej stan.

Ciekawostką jest to, że nie musimy jawnie zapisywać wartości dla OrderId. NServiceBus sam wywnioskuje, na podstawie konfiguracji mapowania, że wartość ta jest potrzebna i automatycznie zapisze ją w danych Sagi.

Obsługa kolejnych zdarzeń

Pytanie, jakie może Ci się teraz nasunąć to “Gdzie jest implementacja przetwarzania Eventa **OrderBilled**? Jeśli popatrzysz na przykład zakodowany w języku C# na stronie tutoriala zobaczysz, że logika przetwarzania tego Eventa zakodowana jest jako kolejne dziedziczenie po interfejsie IAmStartedByMessages. Dzięki temu klasa reprezentująca Sagę staje się pełnym komponentem odpowiedzialnym za realizację Shipping Policy.

public class ShippingPolicy : Saga<ShippingPolicyData>,
  IAmStartedByMessages<OrderPlaced>, // I can start the saga!
  IAmStartedByMessages<OrderBilled> // I can start the saga too!

W języku F# nie możemy zrobić tego samego. W trzeciej części serii wspomniałem jaki jest tego powód. F# w wersji 4.7.0 nie wspiera dziedziczenia po tym samym interfejsie, różniącym się tylko generycznym parametrem:

type ShippingPolicy() =
  inherit Saga<ShippingPolicyData>()
    override this.ConfigureHowToFindSaga(mapper: SagaPropertyMapper<ShippingPolicyData>) =
      mapper.ConfigureMapping<OrderPlaced>(fun message -> message.OrderId :> obj)
         .ToSaga(fun sagaData -> sagaData.OrderId :> obj)
  
  interface IAmStartedByMessages<OrderPlaced> with
    member this.Handle(message, context) = 
      ShippingPolicy.log.Info("OrderPlaced message received.")
      //// logic
      Task.CompletedTask

  interface IAmStartedByMessages<OrderBilled> with
    member this.Handle(message, context) = 
      ShippingPolicy.log.Info("OrderBilled message received.")
      //// logic
      Task.CompletedTask

W takim przypadku dostajemy błąd kompilacji z informacją:

This type implements the same interface at different generic instantiations 'IAmStartedByMessages<OrderBilled>' and 'IAmStartedByMessages<OrderPlaced>'. This is not permitted in this version of F#.

Na liście wymagań F# istnieje zatwierdzone RFC, którego celem jest dodanie powyższej konstrukcji, w którejś z przyszłych wersji języka.

W tej sytuacji musimy stworzyć osobną klasę przetwarzającą Event OrderBilled:

 • dodaj do pliku ShippingPolicy.fs w projekcie Shipping poniższy kod, zaraz za definicją klasy ShippingPolicy:
type ShippingPolicy2() =
  inherit Saga<ShippingPolicyData>()
    override this.ConfigureHowToFindSaga(mapper: SagaPropertyMapper<ShippingPolicyData>) =
      mapper.ConfigureMapping<OrderBilled>(fun message -> message.OrderId :> obj)
         .ToSaga(fun sagaData -> sagaData.OrderId :> obj)
      
  static member log = LogManager.GetLogger<ShippingPolicy2>()
  
  interface IAmStartedByMessages<OrderBilled> with
    member this.Handle(message, context) = 
      ShippingPolicy2.log.Info("OrderBilled message received.")
      
      this.Data.IsOrderBilled <- true
      
      let canShipOrder = canShipOrder this.Data
      match canShipOrder with
      | true ->
        this.MarkAsComplete()
        shipOrder this.Data.OrderId context
      | false ->
        Task.CompletedTask

Idea implementacji jest taka sama jak w przypadku przetwarzania Eventa OrderPlaced. Różnice to:

 • w metodzie ConfigureHowToFindSaga oraz interfejsie IAmStartedByMessages używamy Eventa OrderBilled
 • zapamiętujemy przetworzenie Eventa w przeznaczonym do tego member danych Sagi - this.Data.IsOrderBilled <- true

W ten sposób zarówno Event OrderPlaced jak i OrderBilled mogą stworzyć nową instancję Sagi. Jeśli którykolwiek z Eventów przyjdzie jako drugi, to NServiceBus wykryje zapisany stan i stworzy instancję z aktualnymi danymi. Dzięki temu zlecenie wysyłki zamówienia wykona się tylko wtedy, kiedy obydwa Eventy zostaną przetworzone, bez względu na to, w jakiej nadejdą kolejności.

Zmieńmy jeszcze nazwy klas na bardziej opisowe. Zrefaktoryzuj kod zamieniając:

 • nazwę klasy ShippingPolicy na ShippingPolicyOrderPlaced
 • nazwę klasy ShippingPolicy2 na ShippingPolicyOrderBilled

Saga Persistence

Ostatnim elementem implementacji jest zdefiniowanie Persistence, w którym Saga będzie przechowywać swój stan.

Dodaj do pliku Program.cs, w projekcie Shipping, poniższy kod, zaraz za utworzeniem transportu:

endpointConfiguration.UsePersistence<LearningPersistence>() |> ignore

Podobnie jak transport LearningTransport, persistence LearningPersistence przeznaczony jest do prototypowania i testowania idei rozwiązania. Nie są to elementy do użytku na środowisku produkcyjnym. Więcej o dostępnych Persistence możesz przeczytać w dokumentacji.

Usunięcie zastąpionego kodu

Usuńmy jeszcze kod, który zastąpiliśmy implementacją Sagi. W tym celu:

 • przejdź do pliku Handlers.fs w projekcie Shipping
 • usuń Handlery OrderPlacedHandler oraz OrderBilledHandler

Uruchomienie

W tym momencie całość jest gotowa do uruchomienia:

 • w Visual Studio naciśnij klawisz F5
 • po wystartowaniu wszystkich czterech Endpointów, wyślij wiadomość z ClientUI wciskając klawisz P
 • Shipping powinien zalogować przetworzenie Eventów przez Sagę oraz wysyłkę zamówienia:
INFO ShippingPolicy+ShippingPolicyOrderPlaced OrderPlaced message received.
INFO ShippingPolicy+ShippingPolicyOrderBilled OrderBilled message received.
INFO Handlers+ShipOrderHandler Order 7453805a-4da6-462c-81c6-e19ee0614303 - Successfully shipped.

W momencie, kiedy Event OrderBilled przyjdzie jako pierwszy, Saga zaczeka ze zleceniem wysyłki, dopóki nie otrzyma Eventa OrderPlaced.

Jeśli nie widzisz u siebie takiego efektu, możesz wspomóc się przykładem, który udostępniam na moim GitHubie.

Saga odgrywa bardzo ważną rolę w projektowaniu rozwiązań bazujących na Messagingu oraz Queueingu. Jest niezbędnym narzędziem w funkcjonalnościach w których wiadomości przesyłane są w sposób nieliniowy. Pomaga w koordynacji procesów biznesowych, składających się w jedno większe biznesowe Policy. NServiceBus “zdejmuje” z nas konieczność implementacji szczegółów infrastruktury, takich jak zarządzanie stanem, jego spójnością, tworzeniem oraz usuwaniem instancji Sagi.

Saga zawiera dużo innych możliwości wykraczających poza zakres tego artykułu jak np. “wybudzanie” po zdefiniowanym czasie. NServiceBus umożliwia także testowanie logiki Sagi za pomocą Unit Testów.

Język F# umożliwia dziedziczenie po klasach abstrakcyjnych oraz implementację abstrakcyjnych metod należących do dziedziczonej klasy. Jest to kolejny element wsparcia programowania obiektowego w języku funkcyjnym. Wyrażenia lambda pozwalają na tworzenie funkcji “w locie” bez konieczności definiowania nazwanych function values. W kontekście implementacji Sagi i jej podstawowego założenia implementacji Message Handlerów w jednej klasie brak wsparcia dziedziczenia po tym samym interfejsie różniącym się tylko parametrem generycznym jest zauważalnym ograniczeniem.

W tym miejscu planowałem podsumować całą serię, natomiast postanowiłem zrobić to w osobnym artykule. Trzymając się aktualnego wątku, mogę stwierdzić, że Saga przedstawiająca połączenie frameworka NServiceBus z językiem F# jeszcze trwa i zakończy się w ostatniej części tej serii :)

=