Posty z tej serii:

Aplikacja webowa składa się (w dużym uproszczeniu) z dwóch części:

 • Widoków
 • Danych, prezentowanych na widokach

Dane dla widoków możemy dostarczyć co najmniej na trzy sposoby:

 • Wołamy zewnętrzne API bezpośrednio z aplikacji
 • Tworzymy własne API, które dla aplikacji będzie punktem wejścia do wołania innych API
 • Mix dwóch powyższych

Tworząc własne API dla aplikacji pisanej w Bolero, możemy skorzystać z mechanizmu Remoting, który w mojej subiektywnej opinii posiada trzy bardzo fajne właściwości:

 • Szczegóły komunikacji między klientem a serwerem ukryte są pod warstwą abstrakcji
 • Ten sam sposób używania, niezależnie od tego, czy pobieramy, czy wysyłamy dane
 • Dwa wynikowe stany - udało się lub nie

W szczegółach, dane serilizowane są do formatu JSON oraz wymieniane przez protokół HTTP(s) z użyciem metody POST.

Zobaczmy, w jaki sposób możemy zaimplementować najprostsze API z jedną metodą, która zwraca tekst, a także, w jaki sposób możemy wywołać zaimplementowaną metodę.

Bolero Template umożliwia wygenerowanie kodu, gdzie serwer oraz klient skonfigurowani są w modelu hosted. My zrealizujemy scenariusz, w którym klient oraz serwer hostowani są niezależnie od siebie.

Cały kod znajdziesz na GitHub’e.

Zacznijmy od utworzenia trzech projektów:

 • kontrakty pomiędzy klientem, a serwerem - dll

  dotnet new classlib -n Remoting.Contracts -lang f#

 • host serwera - ASP.NET Web API

  dotnet new webapi -n Remoting.Server -lang f#

 • host klienta - Bolero minimal

  dotnet new bolero-app -n Remoting.Client --minimal=true --server=false

Następnie, w projekcie Remoting.Contracts:

 • dodajemy paczkę Bolero

dotnet add package Bolero

 • usuwamy plik Library.fs

 • dodajemy plik SimpleService.fs z deklaracją API

module Remoting.Contracts

open Bolero.Remoting

type SimpleService =
  {
    GetHello: unit -> Async<string>
  }

  interface IRemoteService with
    member this.BasePath = "/simpleservice"

Record SimpleService zawiera pole GetHello, które reprezentuje metodę API. Wynikiem wywołania GetHello będzie zwrócenie przykładowego napisu. SimpleService dziedziczy po interfejsie IRemoteService z przestrzeni nazw Bolero.Remoting. Member this.BasePath wskazuje ścieżkę API. W ten sposób tworzymy deklarację, którą rozpozna Bolero.

Do projektu Remoting.Server:

 • dodajemy paczkę Bolero.Server

dotnet add package Bolero.Server

 • dodajemy referencję do projektu Remoting.Contracts:

dotnet add reference ../Remoting.Contracts

 • dodajemy plik SimpleServiceHandler.fs z implementacją API
namespace Remoting.Server

open Bolero.Remoting.Server
open Microsoft.AspNetCore.Hosting
open Remoting.Contracts
open Microsoft.Extensions.Primitives

type SimpleServiceHandler(ctx: IRemoteContext, env: IWebHostEnvironment) =
  inherit RemoteHandler<SimpleService>()

  override this.Handler =
    {
      GetHello = fun _ -> async {
        ctx.HttpContext.Response.Headers.Add("Access-Control-Allow-Origin", StringValues("*"))
        return "Hello from Simple Service!"
      }
    }

Klasa SimpleServiceHandler dziedziczy po klasie RemoteHandler z przestrzeni nazw Bolero.Remoting.Server. Pod Handler podstawiamy definicję metody API. Bolero umożliwia skorzystanie z dwóch zależności, dla których dostarcza implementacje: IRemoteContext oraz IWebHostEnvironment. W przykładzie pierwszą z nich wykorzystujemy, aby do odpowiedzi HTTP(s) dodać nagłówek Access-Control-Allow-Origin.

 • w pliku Startup.fs konfigurujemy ASP.NET Web API włączając Bolero Remoting oraz definiując CORS
type Startup(configuration: IConfiguration) =
  member _.Configuration = configuration

  // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
  member _.ConfigureServices(services: IServiceCollection) =
    // Add framework services.
    services.AddControllers() |> ignore
    services.AddRemoting<SimpleServiceHandler>()
        .AddCors() |> ignore

  // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
  member _.Configure(app: IApplicationBuilder, env: IWebHostEnvironment) =
    if (env.IsDevelopment()) then
      app.UseDeveloperExceptionPage() |> ignore
    app.UseRemoting()
      .UseHttpsRedirection()
      .UseRouting()
      .UseAuthorization()
      .UseEndpoints(fun endpoints ->
        endpoints.MapControllers() |> ignore
      )
      .UseCors(fun policy ->
        policy.AllowAnyOrigin()
           .AllowAnyMethod()
           .AllowAnyHeader() |> ignore
       ) |> ignore

Remoting włączamy poprzez wywołanie metod:

 • services.AddControllers()
 • app.UseRemoting()

CORS definiujemy poprzez wywołanie metod:

 • services..AddCors()
 • app.UseCors(…)

W konfiguracji hosted CORS nie jest potrzebny, ponieważ zarówno serwer, jak i klient uruchamiane są z tej samej domeny.

Na koniec, w projekcie Remoting.Client:

 • dodajemy referencję do projektu Remoting.Contracts:

dotnet add reference ../../../Remoting.Contracts

 • w pliku Startup.fs, włączamy Bolero Remoting , podając bazowe URI pod którym dostępne jest API
builder.Services.AddRemoting((fun httpClient ->
  httpClient.BaseAddress <- Uri("http://localhost:1234"))) |> ignore
 • w pliku main.fs, realizujemy aplikację, które zawoła API za pomocą Elmish Commands:

Definiujemy model

type Model =
  {
    Text: string
  }

Ustawiamy początkowe wartości modelu

let initModel =
  {
    Text = ""
  }, Cmd.none

Nowością w stosunku do przykładów z poprzednich artykułów tej serii jest to, że wraz z wartościami modelu podajemy jaki Command ma się wykonać. W momencie inicjalizowania początkowych wartości nie wykonujemy żadnej akcji, oznaczając to przez Cmd.none

Definiujemy Messages

type Message =
  | GetHello
  | ShowHello of string
  | ShowError of exn
 • GetHello - zawołanie API
 • ShowHello - wykonanie działania, w przypadku, gdy API zwróci sukces
 • ShowError - wykonanie działania, w przypadku, gdy API zwróci błąd

Definiujemy funkcję update

let update simpleService message model =
  match message with
  | GetHello ->
    model, Cmd.OfAsync.either simpleService.GetHello () ShowHello ShowError
  | ShowHello text ->
    {model with Text = text}, Cmd.none
  | ShowError exn ->
    {model with Text = exn.Message}, Cmd.none

Oprócz standardowych parametrów message oraz model, funkcja przyjmuje parametr simpleService. Parametr jest typem SimpleService z projektu Remoting.Contracts. Po nadejściu Message’a GetHello wołamy API, za pomocą Command’a Cmd.OfAsync.either. W przypadku prawidłowego zakończenia wywołania zostanie zgłoszony Message ShowHello wpp. zostanie zgłoszony Message ShowError. Przy sukcesie wypełniamy model zwróconym rezultatem wpp. opisem błędu.

Definiujemy funkcję view

let view model dispatch =
  concat [
    div [] [
      button [on.click (fun _ -> dispatch GetHello)] [text "GetHello"]
    ]

    div [] [
      text model.Text
    ]
  ]

Widok zawiera dwa elementy:

 • przycisk z akcją on.Click, która wysyła Message GetHello
 • pole text, które wyświetla zawartość modelu

Na koniec zmieniamy inicjalizowanie głównego komponentu z mkSimple na mkProgram

type MyApp() =
  inherit ProgramComponent<Model, Message>()

  override this.Program =
    let simpleService = this.Remote<SimpleService>()
    Program.mkProgram (fun _ -> initModel) (update simpleService) view

W ten sposób wstrzykujemy klienta API do funkcji update oraz dostajemy możliwość używania Elmish Commands.

Koniec Serii

Tak, oto dotarliśmy do końca serii, która pokazuje podstawowe możliwości Bolero. Dzięki przedstawionym mechanizmom możemy tworzyć rozwiązania webowe w podejściu SPA, pisząc kod w języku F#.

Bolero posiada o wiele więcej możliwości. Jest to jednak temat na osobną serię artykułów.

Jeśli chodzi o mnie, to zostaję przy frameworku. Pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałem o jego koncepcjach i doznałem tego fajnego efektu “aha…ciekawe…”. Teraz kiedy znam Bolero trochę lepiej, nic się nie zmieniło :)

Kolejnym etapem rozwoju jest wymyślenie tematu na aplikację oraz jej realizacja. Efektami prac podzielę się na blogu, którego w dalszej perspektywie będę chciał przepisać właśnie w Bolero.

=