Posty z tej serii:

Bolero przetrzymuje stan, przez cały cykl życia aplikacji. Każda strona, symulowana za pomocą Routingu, ma dostęp do aktualnego stanu, co jest bardzo fajną właściwością. Poniższe nagranie pokazuje, jak to działa. Obserwuj dane, wprowadzane na każdej stronie:

Korzystając z właściwości Page Models, możemy zaprogramować zachowanie, w którym, przy każdym wyświetlaniu strony, stan będzie ustawiany domyślnymi wartościami. Poniższe nagranie pokazuje, jak to działa. Ponownie, obserwuj dane, wprowadzane na każdej stronie:

Zobaczmy, w jaki sposób możemy zrealizować powyższą funkcjonalność. Cały kod znajdziesz na GitHub’e.

Tworzymy plik main.html z poniższym kodem i umieszczamy w katalogu wwwroot:

<div>Choose:</div>
<a href="${MainLink}">Main</a>&nbsp;&nbsp;
<a href="${CounterLink}">Counter</a>&nbsp;&nbsp;
<a href="${EnterValuesLink}">EnterValues</a>&nbsp;&nbsp;
<a href="${ViewComponentsLink}">ViewComponents</a>&nbsp;&nbsp;
<br />
${Body}

Holes zdefiniowane w atrybutach href reprezentują linki do poszczególnych stron. $Body reprezentuje zawartość aktualnie wyświetlanej strony.

Definiujemy Templates dla poszczególnych stron:

 • Counter - plik wwwroot/counter.html
<span>Counter</span>
<div>
  <button onclick="${Decrement}">-</button>
  <span>${Value}</span>
  <button onclick="${Increment}">+</button>
</div>
 • EnterValues - plik wwwroot/entervalues.html
<span>EnterValues</span>
<div>
  <label><input type="text" bind="${EnterValue}"/></label>
  <span>${EnterValue}</span>
</div>
 • ViewComponents - plik wwwroot/viewcomponents.html
<span>ViewComponents</span>
<div>
  <label><input type="text" bind="${ViewComponentValue}"/></label>
  <span>${ViewComponentValue}</span>
</div>

Definiujemy model oraz stan początkowy dla poszczególnych stron:

type CounterModel =
  {
    value: int
  }

type EnterValuesModel =
  {
    value: string
  }

type ViewComponentsModel =
  {
    value: string
  }

let defaultModel = function
  | Main -> ()
  | Counter model -> Router.definePageModel model { value = 0 }
  | EnterValues model -> Router.definePageModel model { value = "" }
  | ViewComponents model -> Router.definePageModel model { value = "" }  

Do zdefiniowania początkowego stanu wykorzystujemy funkcję Router.definePageModel

Modelujemy dostępne strony z odpowiednim Page Model:

type Page =
  | [<EndPoint "/">] Main
  | [<EndPoint "/counter">] Counter of PageModel<CounterModel>
  | [<EndPoint "/entervalues">] EnterValues of PageModel<EnterValuesModel>
  | [<EndPoint "/viewcomponents">] ViewComponents of PageModel<ViewComponentsModel>

Definiujemy główny model oraz ustawiamy stan początkowy dla całej aplikacji:

type Model =
  {
    page: Page
  }

let initModel =
  {
    page = Main
  }

Stan poszczególnych stron został przeniesiony do Page Models. Główny model aplikacji zawiera informację o dostępnych stronach.

Definiujemy Message dla poszczególnych akcji:

type Message =
  | SetPage of Page
  | Increment
  | Decrement
  | EnterValue of string
  | EnterViewComponentValue of string

Definiujemy Routing:

let router = Router.inferWithModel SetPage (fun m -> m.page) defaultModel

W zwykłym Routingu używamy funkcji Router.infer. W Routingu z modelem używamy funkcji Router.inferWithModel. Trzeci parametr funkcji przyjmuje definicję domyślnych wartości dla poszczególnych stron.

Definiujemy funkcję update:

let update message model =
  match message with
  | SetPage p -> { model with page = p }
  | Increment ->
    match model.page with
    | Counter pageModel -> { model with page = Counter { Model = { pageModel.Model with value = pageModel.Model.value + 1 } } }
    | _ -> model
  | Decrement ->
    match model.page with
    | Counter pageModel -> { model with page = Counter { Model = { pageModel.Model with value = pageModel.Model.value - 1 } } }
    | _ -> model
  | EnterValue value ->
    match model.page with
    | EnterValues pageModel -> { model with page = EnterValues { Model = { pageModel.Model with value = value } } }
    | _ -> model
  | EnterViewComponentValue value ->
    match model.page with
    | ViewComponents pageModel -> { model with page = ViewComponents { Model = { pageModel.Model with value = value } } }
    | _ -> model

W naszym przykładzie każdy Message może być wykonany na jednej, konkretnej stronie. W związku z tym, w pierwszej kolejności rozpoznajemy, czy jesteśmy na właściwej stronie - match model.page with - następnie wykonujemy logikę działania.

Parametr pageModel reprezentuje aktualny stan na stronie. Routing z Page Models zapewnia resetowanie stanu do wartości domyślnych, przy przechodzeniu pomiędzy stronami.

Definiujemy View Component:

type InputComponent() =
  inherit ElmishComponent<string, string>()

  override this.ShouldRender(oldModel, newModel) =
    oldModel <> newModel

  override this.View model dispatch =
    ViewComponentsTemplate()
      .ViewComponentValue(model, fun value -> dispatch value)
      .Elt()

Definiujemy funkcję view:

let view model dispatch =
  let main =
    MainTemplate()
      .MainLink(router.Link Main)
      .CounterLink(router.Link (Counter Router.noModel))
      .EnterValuesLink(router.Link (EnterValues Router.noModel))
      .ViewComponentsLink(router.Link (ViewComponents Router.noModel))

  let counter (pageModel: CounterModel) =
    CounterTemplate()
      .Value(string pageModel.value)
      .Increment(fun _ -> dispatch Increment)
      .Decrement(fun _ -> dispatch Decrement)

  let enterValues (pageModel: EnterValuesModel) =
    EnterValuesTemplate()
      .EnterValue(pageModel.value, fun value -> dispatch (EnterValue value))

  let viewComponents (pageModel: ViewComponentsModel) =
    ecomp<InputComponent, _, _> [] pageModel.value (fun value -> dispatch (EnterViewComponentValue value))

  match model.page with
  | Main ->
    main.Body("").Elt()
  | Counter pageModel ->
    main.Body((counter pageModel.Model).Elt()).Elt()
  | EnterValues pageModel ->
    main.Body((enterValues pageModel.Model).Elt()).Elt()
  | ViewComponents pageModel->
    main.Body((viewComponents pageModel.Model)).Elt()

Podobnie, jak w przypadku funkcji update, w pierwszej kolejności musimy rozpoznać, która strona ma być wyświetlona - match model.page with. Pomocnicze funkcje counter, enterValues oraz viewComponents renderują odpowiedni HTML Template. Każda funkcja przyjmuje w parametrze model, należący do danej strony. Wartości modelu wstawiane są w odpowiednie Holes.

Na koniec definiujemy start aplikacji:

type MyApp() =
  inherit ProgramComponent<Model, Message>()

  override this.Program =
    Program.mkSimple (fun _ -> initModel) update view
    |> Program.withRouter router

To tyle, jeśli chodzi o programowanie w Bolero z użyciem Page Models.

Poznane do tej pory właściwości, pozwalają programować tzw. Frontend. Okazuje się, że Bolero posiada dodatkową cechę zwaną Remoting, która pozwala kodować punkt wejścia do Backendu. Przyjrzymy się temu w następnym artykule.

=